ЦПЛР-ОДК

Общински детски комплекс – гр. Ловеч, като обслужващо звено, е открито през 1994 г. от Министъра на образованието и науката и обединява в едно Центъра за работа с деца и Ученическа спортна школа.

През 2016 г. с решение на Общински съвет – гр. Ловеч е преименуван на Центърът за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – гр. Ловеч/ЦПЛР – ОДК/.

ЦПЛР – ОДК – гр. Ловеч е институция в системата на предучилищното и училищното образование и осигурява обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 5 до 18 годишна възраст, в която се организират и провеждат дейности по интереси в областите „Науки и технологии“, „Изкуства“ и „Спорт“.

Към ЦПЛР – ОДК работят кариерни консултанти, които са част от общата подкрепа за личностно развитие и подпомогнат учениците в процеса на кариерно ориентиране, в избора на образование, професия и работа, както и в планирането и постигането на мечтата им за професионална кариера.

При осъществяване на учебно-възпитателния процес се стимулира творческият подход, екипната работа, прилагането на интерактивни методи и съвременни технологии, които спомагат творческото развитие, формирането на полезни умения и компетенции и личностна реализация на децата и учениците в заниманията по интереси.

Като доказателство за високият професионализам на служителите към ЦПЛР – ОДК – гр. Ловеч са многото награди от участия в национални и международни конкурси, фестивали и състезания.